Uslovi korišćenja

OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem HelloWorld.rs servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.helloworld.rs (u daljem tekstu: Servis) predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža HELLOWORLD DOO SUBOTICA, Korzo 1, Subotica, matični broj: 21158313, PIB: 109305221 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili uslugu posredovanja u zapošljavanju, niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa.

INTEGRITET I OPIS SERVISA

Servis je namenjen razmeni iskustava IT profesionalaca u oblasti radno-pravnih odnosa, odnosno lica koja su bila angažovana na IT poslovima od privrednih subjekata različitih delatnosti, kao i Internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata. Na Servisu je takođe dostupan i prateći sadržaj koji je namenjen informisanju korisnika o temama iz oblasti zapošljavanja. Naziv IT profesionalac, u smislu ovih Uslova korišćenja ne označava bilo kakvu titulu, stečeno zvanje ili stručnu spremu, već samo fizičko lice koje se profesionalno bavi nekom od IT oblasti.

Tekstovi, komentari i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni i ni na koji način da ne krše bilo koji zakon Republike Srbije. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost. Pravila u vezi sa kršenjem zakona Republike Srbije su bliže opisana u sekciji Smernice

Servis sadrži agregirane, javno dostupne podatke o privrednim društvima koja se pretežno bave IT delatnošću, kao i o privrednim društvima čija IT delatnost nije pretežna, ali angažuju IT profesionalce. Kompanija vrši agregaciju podataka o privrednim društvima isključivo iz javno dostupnih izvora, kao što su podaci u javnom domenu (eng. “open data“) koje je javno objavila neka od zvaničnih državnih institucija, i podaci koje je privredni subjekt objavio sam o sebi.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, kao što je dokaz o povredi prava žiga, dostavljena sudska odluka ili odluka drugog nadležnog organa, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,
 • preduzeti sve potrebne aktivnosti u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa. U skladu sa prethodnim, kompanija je pružalac usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, registrovani korisnici fizička lica i pravna lica oglašivači.

Korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Posetilac

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa delom sadržaja dostupnog na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Pored toga, posetilac, odnosno neregistrovani korisnik ima mogućnost objave određenih sadržaja, odnosno komentara. Nakon što posetilac ostavi komentar, Kompanija će mu poslati mail u cilju verifikacije, odnosno u cilju potvrde da je mail adresa sa koje je ostavljen komentar zaista vlasnistvo posetioca koji ostavlja komentar.

Registrovani korisnik - fizičko lice

Registrovani korisnik je fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik fizičko lice može biti samo lice koje je navršilo 15 godina. Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa podacima o ličnosti.

Registracija se vrši putem oAuth Servisa, dok se čuvanje prijava na oglase za posao i podataka o ličnosti korisnika koji su konkurisali na oglas za posao vrši se putem HRLab platforme.

OAuth Servis i HRLab platforma su u vlasništvu pravnog lica Infostud 3 doo Subotica, matični broj: 20175095, PIB: 104505119, sa sedištem u Subotici (u daljem tekstu: Infostud). Infostud je povezano pravno lice sa Kompanijom, te pruža Kompaniji usluge čuvanja registracionih podataka, prijava na oglase za posao i podataka o ličnosti korisnika koji su konkurisali na oglas za posao. Infostud u navedene svrhe vrši obradu podataka o ličnosti registovanih korisnika, te u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti postupa u svojstvu Obrađivača. Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na Servisu.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno izvrši pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, zahtevati izmenu ili brisanje sadržaja koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, a svaki pojedini komentar koji postavlja označi kao anoniman.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Deaktivacijom naloga registrovani korisnik onemogućava korišćenje korisničkih podataka na Servisu uz mogućnost ponovne aktivacije istog, dok se brisanjem korisničkog naloga trajno uklanjaju korisnički podaci sa Servisa.

Kreiranjem naloga Servis omogućava korisnicima pristup Servisu, ali takođe, korišćenjem istih pristupnih podataka, Korisnik ima mogućnost da pristupi sajtu za zapošljavanje Poslovi.infostud.com i sajtu za mlade Startuj.com uz mogućnost korišćenja svih usluga i funkcionalnosti koje ovi sajtovi nude, a koji su u vlasništvu Infostuda.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće mogućnosti:

 • Konkurisanje – mogućnost konkurisanja na oglašene radne pozicije kroz prijavne forme u okviru Servisa.
 • Dodavanje dokumenata – korisnik ima mogućnost da u okviru svog naloga doda do petnaest (15) dokumenata za potrebe konkurisanja. Dokumenti su dostupni i čuvaju se u okviru Servisa, te korisnik može istima pristupiti sa bilo kog uređaja.
 • Pregled prijava – korisnik ima mogućnost pregleda svih prijava na oglase koje je poslao u okviru Servisa. Pregled prijava sadrži informacije o oglasu na koji je korisnik konkurisao, tačnom datumu slanja prijave, kao i dokumente koje je priložio prilikom konkurisanja. Ukoliko je u pitanju prijava putem email-a, korisnik ima i mogućnost uvida u informacije o broju prijavljenih kandidata.
 • Poslovi na email – aktiviranjem funkcionalnosti Poslovi na email, korisnik stiče mogućnost da ga Servis obavesti (svakodnevno, ili određenim danima u nedelji) o svim novooglašenim pozicijama koje odgovaraju izabranim kriterijumima od strane korisnika
 • Završi konkurisanje mejl – U slučaju da registrovani Korisnik započne popunjavanje formulara za konkurisanje, ali isti ne završi, Servis će mu poslati email sa pozivom da završi postupak konkurisanja.
 • Newsletter - korisnik ima mogućnost da se u okviru mejling liste prijavi i na newsletter, koji se šalje jednom u dve nedelje sa aktuelnostima sa Servisa i IT sveta.
 • Čuvanje oglasa – čuvanjem oglasa korisnik stiče mogućnost da lako i brzo pronađe sve oglase koje je sačuvao u okviru svog naloga. Ukoliko nije aplicirao na sačuvani oglas, 3 dana pred isticanje oglasa Korisnik dobija email obaveštenja o isteku oglasa, te ukoliko ne aplicira, 48 sati pred isticanje oglasa, korisniku stiže i notifikacija sa linkom do oglasa. Korisnik u nalogu ima poseban deo za sačuvane oglase i tamo može da nastavi konkurisanje.
 • Praćenje kompanija (poslodavaca) – korisnik ima mogućnost da zaprati kompanije koje imaju profil na Servisu i zapraćene kompanije vidi u okviru svog naloga. Korisnik dobija email o novostima u zapraćenoj kompaniji i to o novim oglasima, recenzijama, zaradama, PR tekstovima. Kada zapraćena kompanija objavi novi utisak sa intervjua, recenziju ili zaradu, korisnik o tome dobija notifikaciju.
 • Ostavljanje komentara – korisnik stiče mogućnost da postavlja komentare na tekstove objavljene u okviru sekcija na Servisu
 • AltTab servis - Korisnik koji ispunjava uslove za uslove za ulazak u AltTab bazu, ima mogućnost korišćenja iste. Alt Tab servis daje mogućnost Korisnicima da u anonimnoj formi opišu svoje radno iskustvo, znanja i sposobnosti, kojima imaju pristup Poslodavci na Servisu. Nakon zahteva Poslodavca, a uz saglasnost Korisnika, Servis zainteresovanom Poslodavcu daje mogućnost pristupa podacima Korisnika.
 • Iskustva – registrovani korisnik ima mogućnost da podeli svoje iskustvo u radu kod određenog Poslodavca, bilo da je bivši zaposleni ili da je trenutno u radnom odnosu kod istog. Takođe, u nalogu može da sagleda sve njegove započete i objavljene plate, iskustva sa intervjua i iskustva o radu.
 • Komunikcija putem chat-a– Korisnik ima mogućnost dopisivanja putem chat-a sa online IT poslodavcima koji su dostupni na chat-u. Ukoliko određena kompanija nije online, narednog dana će dobiti mail obaveštenja sa Servisa o pokušaju kontaktiranja od strane Korisnika. Takođe, kompanije imaju mogućnost dopisivanja putem chat-a sa Korisnicima koji su dostupni na chat-u. Ukoliko određeni Korisnik nije online, dobiće mail obaveštenja sa Servisa o pokušaju kontaktiranja od strane određene kompanije
 • Notifikacije – Servis će korisniku slati personalizovana obaveštenja na osnovu aktivnosti u okviru Servisa.
 • Deaktivacija naloga – Korisnik u svakom momentu može aktivirati, deaktivirati ili obrisati svoj korisnički nalog. Deaktivirani nalog korisnik u svakom trenutku može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja naloga ili brisanja biografije od strane korisnika, Kompanija ne garantuje da neki korisnici koji imaju pravo pretrage nisu pohranili podatke sadržane u prijavi koju je korisnik prosledio prilikom konkurisanja, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Korisnik pravno lice - Oglašivač

Pravna lica – Poslodavci imaju mogućnost oglašavanja potreba za zapošljavanjem, postavljanjem oglasnih poruka na Servisu.

Kompanija ovu uslugu omogućava Poslodavcima putem HRLab platforme koja je u vlasništvu pravnog lica Infostud 3 doo Subotica matični broj: 20175095, PIB: 104505119, sa sedištem u Subotici (u daljem tekstu: Infostud), kao povezanog pravnog lica sa Kompanijom.

Kako bi se Poslodavac oglasio putem Servisa, neophodno je da se registruje na predmetnoj HR Lab Platformi, te oglasnu poruku može postaviti pod uslovima koji su propisani Pravilima i uslovima korišćenja Poslovi.infostud.com, Startuj.com i HRlab platforme

Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i Infostuda i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja i Uslova korišćenja HR Lab Platforme.

OGLAŠAVANJE I OGLASNA PORUKA

Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza

Za sadržaj, tačnost, ispravnost, validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke, kao i za sve pravne posledice koje nastanu postavljanjem oglasne poruke na Servis odgovornost snosi isključivo lice koje se oglašava. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbije, a naročito Zakon o oglašavanju. Kompanija može u svakom trenutku da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, u kom slučaju će kontaktirati oglašivača radi obaveštavanja o razlozima neobjavljivanja takvog sadržaja.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u zapošljavanju. Kompanija ni na koji način ne učestvuje u procesu zaključivanja ugovora bilo koje vrste između Oglašivača i Korisnika fizičkog lica. Takođe, prenosom oglasnih poruka Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o radu koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

OBAVEŠTAVANJE

Korisnik se obaveštava da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, kao i obaveštenja koja se tiču Servisa, odnosno Kompanije.

REKLAMACIJE

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi

AUTORSKO PRAVO

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

SMERNICE

Korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji korisnik postavi na Servis, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • lična imena;
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 15 godina;
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje zna da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam";
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;
 • traži lozinke ili informacije koje lično identifikuju lice u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koja je objavljena bez pristanka te osob
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, "spam", piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;
 • zaobilaženje ili izmena, pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja u svojstvu drugog pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova.

Kompanija nije dužna da pregleda sadržaj koji skladišti, prenosi ili učini dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje korisnika.

Međutim, ukoliko Kompanija osnovano sumnja da:

1) korišćenjem Servisa korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti;

2) je korisnik Servisa pružio nedopušteni podatak;

Kompanija mora da obavesti nadležni organ o tome. Iz tog razloga, korisnici se upozoravaju da postavljaju takav sadržaj na Servisu koji ni na koji način ne povređuje odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije.

Kompanija je dužna da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica u tom slučaju

Kompanija je dužna da ukloni nedopušteni sadržaj bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema akta organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba povređena, a kojim mu se nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja. Nadležni organ donosi akt po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Po zahtevu trećeg lica, Kompanija je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva tog lica ukloni nedopušteni sadržaj, osim ukoliko smatra da objavljeni sadržaj nije u suprotnosti sa odredbama zakona. U tom slučaju, Kompanija može da se obrati organu nadležnom za primenu i postupanje po zakonu i zahteva da nadležni organ utvrdi da li su u konkretnom slučaju povređene odredbe zakona, usled čega je potrebno sadržaj ukloniti.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Korisnik potvrđuje da jedino on može biti odgovoran za bilo koje radnje na Servisu, sadržaj i bilo šta drugo u vezi sa Servisom što je on inicirao.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni, ispravni i u potpunosti u skladu sa zakonima Republike Srbije. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koje je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi jer niti inicira prenos niti vrši odabir sadržaja koji se prenose niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica ni svojih Korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će korisnik koji se oglasio biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije,

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Osnovni sud u Subotici za fizička lica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Servisu. U tom slučaju Kompanija ima pravo da od registrovanih korisnika zatraži ponovno prihvatanje izmenjenih Uslova korišćenja, kao i da onemogući pristup Servisu registrovanim korisnicima u slučaju neprihvatanja istih.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju počevši od dana njihove objave na Servisu, odnosno od 07.04.2022.godine.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova korišćenja proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

U Subotici, 07.04.2022.godine