Obaveštenje o privatnosti podataka o ličnosti

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

07.04.2022. godine

2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici helloworld.rs servisa (u daljem tekstu: Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Servis se nalazi na internet adresi: https://www.helloworld.rs/
Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću email adresu: kontakt@helloworld.rs.

3. IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja ( 07.04.2022.godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti

4. O NAMA

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža HELLOWORLD DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 21158313, PIB: 109305221 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju “mi” i “naši” upućuje na Kompaniju.
Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši podaci o ličnosti.

U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (npr. poslodavac koji obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zaposlenja je odredio svrhu obrade i podatke obrađuje u svojstvu rukovaoca). Sa druge strane, obrađivač je subjekat koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca (npr. Kompanija kao prenosilac oglasnih poruka u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu svrhe konkurisanja podatke kandidata obrađuje u svojstvu obrađivača).

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

5. PRAVNI OSNOV OBRADE

Za neke svrhe obrade, vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje Servisa Kompanije.

Takođe,u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka o ličnosti, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa.

6. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

Obradu vaših podataka vršimo u svrhu registracije na Servis. Registracija se vrši putem OAuth Servisa, u okviru koga se čuvaju pristupni podaci neophodni za registraciju. Za registraciju putem društvenih mreža Facebook, Google, Linkedin ili GitHub koristi se email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima.

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje razmene iskustava IT profesionalaca u oblasti radno-pravnih odnosa, pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Na primer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC ličnim podacima jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ ličnih podataka. Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove lične podatke obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

Obrađujemo podatke o ličnosti da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi izmerili upotrebu i unapredili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

U situaciji kada kao kandidat konkurišete na oglas za posao putem Servisa, bitno je da vas upoznamo da postoje dva načina konkurisanja. Ukoliko je u oglasu Poslodavca naveden link, Vi imate mogućnost odlaska na link pri čemu Kompanija nema informaciju da li ste konkurisali na predmetni oglas. Međutim, ukoliko to nije slučaj, Vaša prijava sa pratećom dokumentacijom se prosleđuje Poslodavcu putem HRLab platforme. HRLab platforma Servisu pruža usluge čuvanja vaših dokumenata i svih podataka o ličnosti koje ostavljate u svrhu konkurisanja, kao i o ustale svrhe za koje postoji validan pravni osnov. U navedenim situacijama konkurisanja na oglase za posao, vršimo obradu podataka o ličnosti kao što su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail, broj telefona, zanimanje, obrazovanje, državljanstvo, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Na osnovu vašeg pristanka, neke od vaših podataka možemo koristiti da vam ponudimo naše usluge radi olakšanog zapošljavanja, kao što je usluga altTab.

Ova usluga omogućava kandidatima IT profila lakše pronalaženje odgovarajućeg poslodavca. IT kandidat u okviru ove usluge takođe Kompaniji ostavlja određene podatke o ličnosti kao što su ime, prezime, broj telefona, adresa stanovanja i dr. (podaci iz priložene radne biografije).

U okviru usluge Iskustva, korisnici imajući mogućnost da podele svoje iskustvo u radu kod određenog Poslodavca, koji po izboru korisnika mogu da budu objavljeni u anonimnom obliku.

7. NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

• dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
• održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
• bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
• zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
• testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.
• Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom za posao zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili prijavom za posao ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.
U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu kontakt@helloworld.rs. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

8. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

9. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe podacima o ličnosti, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom
Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

10. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate podatke o ličnosti, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. Ukoliko vase podatke o ličnosti mi obrađujemo kao rukovaoci- imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka.

PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši podaci o ličnosti budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu koji je u konkretnom slučaju rukovalac obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje
Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu kontakt@helloworld.rs.

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.
Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću email adrresu: kontakt@helloworld.rs.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

11. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA - PRIMAOCI

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

• Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
• Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
• Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
• Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.
• Pravno lice Infostud 3 doo Subotica, MB: 20175095, PIB: 104505119, kao povezano pravno lice sa Kompanijom, u čijem vlasništvu su OAuth Servis i HRLab platforma, putem kojih Kompaniji, u svojstvu Obrađivača, pruža usluge čuvanja registracionih podataka, prijava na oglase za posao i podataka o ličnosti korisnika koji su konkurisali na oglas za posao.
• Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
• Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.
Više o obrađivačima možete pročitati na linku.
U situacijama kada oglašavanje vrše Agencije za zapošljavanje ili povezana pravna lica Poslodavaca, deljenje podataka Kandidata drugim pravnim licima od strane Poslodavca je u potpunoj nadležnosti Poslodavca ili Agencije koja se oglašava.

12. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću email adresu kontakt@helloworld.rs.

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).
Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka. Sa kolačićima koje koristi naš Servis možete se bliže upoznati na linku.