O kompaniji
11
Iskustva
9
Plate
17
Poslovi
Clarivate logo

Clarivate

4.9

O nama

Našim klijentima pomažemo u rešavanju složenih izazova koristeći tehničke inovacije, kreativnost naših timova, ekspertizu u domenu koji obuhvata čitav životni ciklus inovacija kao i pristup informacijama i podacima. Mi smo pouzdan i neizostavan globalni partner naših klijenata, uključujući univerzitete, neprofitne organizacije, finansijske organizacije, izdavače, korporacije, vladine organizacije i advokatske firme.

U okviru naše kompanije, naši proizvodi potpadaju pod tri glavne grupe:

· IPG (Intelectual Property Group) gde ubrajamo softvere koji pružaju podršku u domenu zaštite intelektualne svojine i

· Science group, proizvodi koji dominanto podržavaju naučno-istraživačku zajednicu i koriste ih kako individualci, tako i kompanije koje su naši klijenti.

· Academia & Government (A&G), u koje ubrajamo akademska i naučna rešenja koja pomeraju granice ljudskog znanja i doprinose opštoj dobrobiti ljudske zajednice.

Naša vrednost leži u svima nama koji smo deo Clarivate-a, jer se trudimo da uspostavimo korporativnu kulturu istovremeno zadržavajući startup mindset koji neguje fleksibilnost, kolegijalnost I otvorenost u komunikaciji kao glavne stubove naše kulture, koji nam pomažu da se svakodnevno razvijamo na individualnom i kompanijskom nivou.

Tech stack

Java C# Python JavaScript Angular React Node.js .NET Spring Hibernate Flask MongoDB PostgreSQL MSSQL Linux Windows MariaDB Oracle SQL AWS Microsoft Azure CSS SASS HTML Selenium Cucumber Cypress Protractor Api Jenkins Terraform Ansimble PowerShell Kubernetes Docker Azure DevOps Bitbucket Spinnaker

Beneficije

Brinemo o vašem psihološkom i fizičkom zdravlju

Da se ne morate opterećivati...

Omogućujemo dečije benefite

Napredujemo i nagrađujemo

Naši ljudi

Marija Stublinčević

Head of Customer Care

Irena Pavlović

Team Leader of Dispatch Services

Iz našeg pera

01.12.2022

Ključna dokumenta u procesu obnove žiga

Proces obnove jednog žiga podrazumeva obezbedjivanje zakonom propisane dokumentacije, a cilj celokupnog procesa je dobijanje finalnog proizvoda - Sertifikata o obnovi. Osnovni dokument je punomoćje, kojim jedan pravni subjekt (vlastodavac) ovlašćuje drugi (punomoćnik) da postupa u njegovo ime. Konkretno, u slučaju intelektualne svojine , klijent daje saglasnost u pisanom obliku da određena advokatska kancelarija ima pravo da upravlja,i postupa sa žigom ili patentom kao da je njegova svojina. Postoje dve vrste punomoćja: generalno i limitirano. Prvo, kako i sam naziv nagoveštava, odnosi se brojčano neodređene žigove ili patente, dok se drugim daje pravo na upravljanje jednim , konkretnim žigom i u njemu je jasno i precizno navedeno ime žiga, registracioni broj , advokat i zemlja u kojoj će se robe i usluge pokrivene tim žigom prodavati. Iako Clarivate poseduje bazu punomoćja od svih klijenata iz svog portfolia, često se desi da lokalni Zavod za intelektualnu svojinu takvo punomoćje ne prihvati , pa advokat pošalje svoj nacrt punomoćja, koji ide u dalji postupak. A šta dalji postupak podrazumeva? Overu, odnosno legalizaciju tog dokumenta kako bi dokument bio pravno prihvatljiv. Postoje 4 vrste overe ili stepena legalizacije . Prvi podrazumeva samo potpis lica koje daje saglasnost opunomoćeniku (simply signed), drugi pored potpisa sadrži i notarski overenu kopiju sa notarskom klauzulom na srpskom i engleskom jeziku (notarized), treći overu kod nadležnih ministarstava , tj. Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i četvrti tzv. punu legalizaciju , odnosno pečat konzulata / ambasade strane države u kojoj će se taj proizvod prodavati. Stepen legalizacije zavisi od zakona o intelektualnoj svojini odredjene zemlje, a ovaj poslednji se uglavnom odnosi na arapske bliskoistočne zemlje. Nakon overa, punomoćje se skenira i šalje advokatu koji dalje taj dokument prilaže nacionalnom zavodu za intelektualnu svojinu. U izuzetnim slučajevima, klijent može da obezbedi već legalizovano punomoćje, čime se proces znatno olakšava i ubrzava. Sledeći korak? Ovde stupa na scenu Zavod , tj zaposlenik Zavoda koji razmatra dokumentaciju i donosi odluku da li je neophodno dostavljanje dodatne dokumentacije, ukoliko su različiti tipovi usluga u pitanju. Naime, može doći do nepoklapanja podataka iz punomoćja sa podacima baze Zavoda. Nepoklapanja, odnosno diskrepance mogu biti u samom nazivu žiga, imenu vlasnika žiga, adresi vlasnika, broju klase ili količini klasa koje žig pokriva. U tom slučaju, Zavod može zahtevati podnošenje dodatne dokumentacije, poput dokaza o promeni imena žiga/ adrese vlasnika / imena vlasnika žiga koju nam šalje klijent. Cilj ovog procesa da se podaci Zavoda u potpunosti poklapaju sa podacima vlasnika, a ishod je dobijanje Sertifikata o promeni imena ili adrese vlasnika. Pored obnove i prethodno pomenutih promena, postoje i drugi servisi/usluge, a jedan od bitnijih je reklasifikacija, koja se prvenstveno odnosi na Kanadu i Brazil, s obzirom da ove dve zemlje imaju svoje nacionalne klase koje je neophodno reklasifikatovati u internacionalne, prema Ničeanskoj klasifikaciji roba i usluga. Za Kanadu se izdaje poseban Sertifikat o reklasifikaciji, dok se za Brazil reklasifikcija radi kroz proces obnove žiga. Kada je reč o Ničeanskoj klasifikaciji, ovde treba istaknuti da postoji ukupno 44 klasa , prve 34 su za robe/dobra, a od 35 -44 za usluge. Svaki Sertifikat o obnovi sadrži osnovne podatke o žigu - ime žiga, ime vlasnika žiga, njegovu adresu, klasu ili klase i opis robe i/ili usluga koje ta klasa pokriva. Dešava se da u opisu dođe do prethodno pomenutih diskrepanci, a u tom slučaju Zavod izdaje tzv. Prigovor (eng. Office action ili manje formalno, objection) u kome zaposlenik Zavoda koji obrađuje predmet obnove daje obrazloženje da neku robu/ uslugu treba izbrisati iz opisa klase i zbog čega. Nakon što se utvrdi da je sve na svom mestu, izdaje se prvo potvrda o prijavi za zaštitu žiga kao dokaz da je obnova u toku, a potom i krajnji “proizvod” - Sertifikat o obnovi. U eri digitalizacije , većina zemalja izdaje elektronske sertifikate, ali ima i onih koji izdaju papirne verzije, tj Zavod šalje advokatskoj kancelariji originalni primerak, advokat skenira i šalje Clarivate-u skeniranu kopiju koja se odmah šalje agentu, a po prijemu i originala u papiru, prosleđuje se klijentu. Kopije originala se arhiviraju u Clarivate Documents Roomu, prema zakonskoj obavezi. Interesantna stvar u celoj priči je sto su potvrde, sertifikati i punomoćja često dvojezični, pa zaposleni imaju priliku da se upoznaju sa pravnom terminologijom na španskom, portugalskom, finskom ili nekom drugom indoevropskom jeziku. Posao je vrlo dinamičan i raznolik. Ako se poslovno pronalazite u ovom tekstu, Clarivate je odlično rešenje za vas. Najnoviji benefit zaposlenih je 25 dana godišnjeg odmora, a trenutno aktuelni su akcije dobijene od kompanije koje se mogu prodavati ili kojim se može trgovati na berzi. Posetite profil kompanije Clarivate.

Galerija

Proces selekcije

selection process image

Kontakt

Bulevar vojvode Bojovića 6-8 Beograd, Srbija